Пакет "Фактура" и "Документ за регистриране на продажба" за HikaShop според изискванията на наредба № 18 при плащане с карта

inv-n18
200,00 лв

Includes: e p Compatibility: 3

Внимание! Това приложение работи само с HikaShop Business

Ако вашият магазин приема неприсъствено плащане с банкова карта или с Пощенски паричен превод, според новите изисквания на НАП и наредба №18 се налага издаването на Документ за регистриране на продажбата или фактура. Те трябва да отговорят на съответните изисквания и документа да предостави по електронен път на клиента при извършване на плащането/авторизацията на нареждането за плащане от виртуалния ПОС.

Пакета се персонализира според вашите платежни методи и начин на работа и инсталира от нас.

Пакета съдържа:

  1. Преработен файл за фактуриране и издаване на Документ за регистриране на продажбата според изискванията на Чл. 52о (1)
  2. Добавка, която ще генерира при плащане и ще изпрати документа на имейла на клиента според изискванията на Чл. 52о (5)

Допълнително за вашия онлайн магазин:

  1. Осигуряване на 10-разряден уникален номер на документа за всеки магазин, ако фирмата Ви оперира с повече от един търговски обект (в това число и физически)
  2. Персонализиране на полета, попълвани от клиента за да отговорят на изискванията за фактура.
  3. Преглед и актуализация на статуса на поръчките във вашия магазин.
  4. Дистанционно обучение на персонала обслужващ вашия магазин за правилна работа с поръчките.
  5. ДДС ставка за продукти различни от група "Б" (20% ДДС).
  6. 50% отстъпка за 2-ри и следващ електронен магазин на вашата фирма.

Извадка от наредба № 18:

В чл. 3 се правят следните допълнения:
„Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод на клиента се предоставя документ, съдържащнай-малко информацията по чл. 52о, ал. 1, т. 1, 2 и 6.“

Чл. 52о.
(1) Лицетопо чл. 3, ал. 17 е длъжно да регистрира и отчита продажбата на стоки или услуги при неприсъствено плащане с банкова кредитна или дебитна карта чрез издаване на документ за регистриране на продажбата, който трябва да бъде четим и да съдържа най-малко следните реквизити:

1. наименование, номер и дата на документа; номерът на документа трябва да е 10-разряден, да нараства възходящо със стъпка 1 за всяка продажба и да съдържа само арабски цифри; номерът трябва да е уникален за цялата дейност на електронния магазин и търговеца;

2. данни за лицето по чл. 3, ал. 17;
за юридическите лица и едноличните търговци-наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление,електронен адрес или телефон;
за физическите лица-имена, адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес или телефон;

3. уникален номер на клиентската поръчка;

4. номер на виртуалния ПОС(виртуалното терминално устройство ПОС), чрез който е извършено плащането;

5. референтен номер на финансовата трансакция;

6. наименование на стоката/услугата,код на данъчна група,количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане;

7. двумерен баркод (QR код)съгласно приложение No 18а, съдържащ информация за продажбата
–номерътполучен от НАП при подаване на информация по чл. 52р съгласно приложение No 33,
-дата и час на продажбата в софтуера на електронния магазин,
-номера на виртуалния ПОС, чрез който е извършено плащането,
-авторизационен номер на  транзакцията,
-сума  на  продажбата и
-уникален  номер  на  клиентската  поръчка  в електронния магазин.

(2) Когато за продажбата е издадена фактура, съдържаща информацията по ал.1, т. 6, се  допуска  в  документа  да  се  посочи  номер  и  дата  на  фактурата, вместо информацията по ал. 1 т. 6.

(3) Когато за продажбата е издадена фактура се допуска да не се издава документ по ал. 1, ако във фактурата се съдържат данните по ал. 1, т. 3-7


(4) Лицето по чл. 3, ал. 17 трябва да осигури еднозначна идентификация на всяка продажба от всеки електронен магазин.

(5) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да предостави по електронен път на клиента така издадения документ при извършване на плащането/авторизацията на нареждането за плащане от виртуалния ПОС.

(6) Лицетопо чл. 3, ал. 17 е длъжнода регистрира всяка продажба на стока или услуга съгласно чл. 27

Внимание!  За да инсталираме това приложение, ни трябва достъп до файловете и базата данни на вашият магазин.

Изглед на документа за регистриране на продажба:

Регистриране на продажба

№ 0000000003
Дата: 07. 01. 2020

Към поръчка № 0000000272Доставчик УЕБ 1 ЕООД
ЕИК: .........
Пловдив, ул. ............

Списък с продукти
Продукт ДДС ставка Ед. цена Количество Стойност
Плащане през PayPal за HikaShop в Лева

 

Б

20,00 лв 2 40,00 лв
40,00 лв
40,00 лв

Начин на плащане - С карта
Референтен номер на финансовата трансакция: 5AW03370A6966682J

 

Изглед на Фактура:

Фактура

№ 0000000003
Дата: 07. 01. 2020

Към поръчка № 0000000272Получател Име: ...
Адрес: ...
Друго според полетата на клиента...
Доставчик УЕБ 1 ЕООД
ЕИК: ...
Пловдив, ...

Списък с продукти
Продукт ДДС ставка Ед. цена Количество Стойност
Плащане през PayPal за HikaShop в Лева

 

Б

20,00 лв 2 40,00 лв
40,00 лв
40,00 лв

Начин на плащане - С карта
Референтен номер на финансовата трансакция: 5AW03370A6966682J

 

Поддръжка

Ако имате допълнителни въпроси или нужда от помощ, Изпратете запитване

Вход или Регистрация

Забравена парола? / Забравен потребител?